Games

 

30 Jul 2015

గురుపూర్ణిమ సందేశం

2 comments
                                                             గురుపూర్ణిమ సందేశం 
                                            GURU POORNIMA MESSAGE-31st JULY-2015

                             జ్ఞానేశ్వరి భగవద్గీత యందు జ్ఞాన లక్షణములందు  ఆచార్యోపాసనము
                గురు భక్తి గురించి  విపులముగా తెలుపబడి యున్నది.
Om,
Om Namo Narayanaya,
In The Service Of The Almighty,
Brahmachari Vijayananda (B.N.VIjaya Bhaskar),
Sri Suka Brahma Ashram-P.O.-517640,
Srikalahasthi,
Chittoor-Dt,-AP-INDIA
Phone: 08106851901 /08019410034
నూతన బ్లాగ్: http://sukabramhasramam.blogspot.in 
       Blog:   http://sukabramhasramam.blogspot.in   


   
Read more...

28 Jul 2015

దుఃఖింప వలదు -మా శుచః

1 comments
                                                    దుఃఖింప వలదు -మా శుచః              
                                                                     కిం నామ రోదషి సఖే త్వయి సర్వశక్తి:
                                 ఆమంత్రయస్వ భగవన్ భగదం స్వరూపమ్
                                 త్రైలోక్యమే తదఖిలం తవ పాదమూలే
                                 ఆత్మైవ హి ప్రభవతి న జడః కదాచిత్                 (స్వామి వివేకానంద)

మిత్రుడా ! ఏల ఏడ్చుచున్నావు, సమస్త శక్తులు నీయందే కలవు. దివ్యమూర్తి, ఆనందదాయకమగు నీ స్వరూపమును స్మరింపుము. మూడులోకములు నీ పాదముల చెంతనే కలవు. సమస్తమునకు కారణభూతమైనది నీ ఆత్మయే.అది ఏ కాలములందును జడముకాదు. అది నిత్య శుద్ధ చిన్మయ రూపము. అదియే నీవు. కావున దుఃఖమును వదలివైచి ఆనందము పొందుము. 
Read more...

25 Jul 2015

గీతా సారం

2 comments
                                                             గీతా సారంభగవద్గీత చివర అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతా ప్రబోధమునంతను క్రోడీకరించి సంక్షేపముగా మూడు శ్లోకములలో చెప్పిరి. పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారమును జీవుడేవిధముగా పొందగలడో ఆ సాధనలు వాని యందు చక్కగా వివరింపబడినవి. కావున ముముక్షువు ఆ శ్లోకములను నిరంతరం మననం చేయుచుందుట శ్రేయస్కరము.

1. బుద్ధ్యావిశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ
 శబ్దాదీన్విషయాం  త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ  వ్యుదస్య చ         (18-51)
2. వివిక్త సేవీ లఘ్వాశీ యతవాక్కాయమానసః
ధ్యానయోగపరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః               (18-52)
౩.  అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం
విముచ్య నిర్మమః శాన్తో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే.        (18-53)

నిర్మల బుద్ధితో గూడి, ధైర్యముతో మనస్సును స్వాదీనపరచుకొని, శబ్దాది విషయములను, రాగద్వేషములను విడిచిపెట్టి, ఏకాంతవాసియై, మితాహారమును స్వీకరించుచు, శరీర వాక్  మనంబులను నియమించి, నిరంతరం ధ్యానయోగాభ్యాస మొనర్చుచు, వైరాగ్యమును లెస్సగా ఆశ్రయించి, అహంకార బలదర్పములను, కామక్రోధములను, భోగ్యవస్తు పరిగ్రహమును బాగుగా త్యజించివైచి, మమకార రహితుడవై, శాంతస్వభావం గలిగియుండు  మహనీయుడు పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారము పొందుటకు సమర్థుడు అగుచున్నాడు.
Read more...

గుర్వష్టకం

0 comments


                                                                గుర్వష్టకం


Read more...

ఏకశ్లోకి గీత

0 comments
                                                                       ఏకశ్లోకీ గీత


                               యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః
                                  తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ          (భ.గీ.18-78)

ఎచట యోగేశ్వరుడగు శ్రీకృష్ణమూర్తియు, ఎచట ధనుర్దారియగు అర్జునుడును ఉందురో, అచ్చోట లక్ష్మి,విజయం, ఐశ్వర్యం, నీతి తప్పక ఉండునని నా నిశ్చయం.   (సంజయుడు)
Read more...

అనాత్మశ్రీ విగర్హణ ప్రకరణము

0 comments


అనాత్మశ్రీ విగర్హణ ప్రకరణముRead more...

18 Jul 2015

Be-Fearless

6 comments
   

Be-Fearless


Read more...